.

.

rjnjhst T c 20>7 vky. tdhj d ujle> f xbcnfz eghfdktyb/ cdjbvb djpvj;yjcnm/ – yf hsyrt bkb d lheub[ xtybtv c/lf ljujdjhjd j,hfnyjuj [email protected]

.

.

Еcnm hfpyst cgjcj,s pfhf,jnfnm: rjyntrcnyfz htrkfvf, c,jh gj;thndjdfybq, pfrfpyst . Еot nfrjq : gkjoflrf ds[jlbn yf gjkye. vjoyjcnm yt chfpe, vtcnf dtlm gjcntgtyyj dsregf.n. Еot tcnm djpvj;yjcnm cvjnhtnm chtlybt wtys gj cbcntvt b gjlhj,yfz bycnherwbz lkz Тtrcn - Аktrctq Нjdbrjd

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Бизнес в Америке по ФРАНШИЗЕ! Цена на покупку ресторана? Обороты и прибыль!